top of page
  • easytradingchannel

4.000 quỹ tổ chức ở Đức hiện có thể đầu tư 20% danh mục đầu tư vào tài sản tiền điện tử

Khoảng 4.000 quỹ tổ chức với gần 2 nghìn tỷ euro tài sản đang được quản lý ở Đức hiện có thể đầu tư 20% danh mục đầu tư của họ vào tiền điện tử, bao gồm cả bitcoin.

  • Đạo luật về vị trí quỹ rất được mong đợi (Fondsstandortgesetz) đã có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 tại Đức. Quốc hội liên bang Đức, Bundestag, đã thông qua luật vào ngày 22 tháng 4.

  • Theo luật này, các quỹ đặc biệt trong nước mới và hiện có (Spezialfonds) được phép đầu tư tối đa 20% danh mục đầu tư của họ vào các tài sản tiền điện tử, như bitcoin.

  • Có khoảng 4.000 quỹ đặc biệt như vậy được điều chỉnh bởi luật này. Theo báo cáo của BVI Investments, 1,88 nghìn tỷ euro (2,23 nghìn tỷ USD) đã được đầu tư vào các quỹ mở đặc biệt, không bao gồm các quỹ bất động sản đặc biệt, tính đến cuối tháng 12 năm 2020.

  • Nếu tất cả các quỹ đặc biệt phân bổ toàn bộ 20% bằng tiền điện tử, nó sẽ tương đương với hơn 376 tỷ euro (446 tỷ đô la).

  • Theo truyền thống, quỹ đặc biệt là quỹ đầu tư mở, được quản lý, giới hạn cho các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như các tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm, tập đoàn, quỹ và nhà thờ.

Bạn nghĩ gì về việc luật này cho phép các quỹ tổ chức đặc biệt đầu tư vào tiền điện tử? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

1 view0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page