top of page
  • Easy Trading

SỰ KIỆN: Đánh giá Quỹ phát triển Stellar Q3

Tham gia với chúng tôi vào Thứ Năm, ngày 15 tháng 7 lúc 12 giờ tối theo giờ ET để có buổi thuyết trình về công việc của Quỹ Phát triển Stellar trong Quý 2


Cuộc gọi sẽ được dẫn dắt bởi Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành của SDF, Denelle Dixon, người sẽ được tham gia bởi Justin Rice, Trưởng bộ phận Hệ sinh thái của SDF và Candace Kelly, Tổng cố vấn của SDF, để chia sẻ những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong quý 2 năm 2021.


Họ sẽ đề cập đến cách mạng Stellar đã phát triển, cũng như những điểm nổi bật và thành tựu chiến lược từ Quỹ Phát triển Stellar trong quý thứ hai.Bạn cũng sẽ có cơ hội đặt câu hỏi vào cuối bài thuyết trình.

2 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page